สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันจันทร์ที่29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ (Product Wellness) ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ (Thailand Wellness Awards : TiWA) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้แทน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน