สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงาน Expo 2025 Osaka Kansai ชั้น 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบu Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างภาคผนวกบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพภายใต้ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและผู้แทน กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ