สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                                                                   ***ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

https://docs.google.com/forms/d/1FI6WrBmTU9G0KcyxyXr4CJE4rJnXp1JYudU9HcgpJzw/edit