สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเอกสารหลักฐานแสดงการประกันภัยสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส 0-A (ระยะ 1 ปี) โดยมี นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตราผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประรานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเอกสารหลักฐานแสดงการประกันภัยสำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวNon-mmigrant Vsa รหัส O A (ระยะ 1 ปี) ณ ห้องประชุมอมรนนทสุต ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ