สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ (Health Services Sectoral Working Group : HSSWG) พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข