สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม องค์การเภสัชกรรม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กองการต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ