สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาเกณฑ์ประเมินผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ (Product Wellness) ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับชาติ (Thailand Wellness Awards : TiWA) ครั้งที่ 2 โดยมีนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ