สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน การประชุมชี้แจงการเก็บแบบสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลในเชิงเศรษฐกิจสุขภาพรองรับนโยบาย Medical Hub ปี 2565 พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบออนไลน์ WebEx