สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja zh-CN ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

………………………………………..

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

0 2193 7013 ต่อ 18404

medicalhub.hss64@gmail.com

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงบุตร

รองหัวกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวภาณุมาศ จูประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวภัคศรัณย์ภรณ์ ฉัตรวิริยโสภณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวฐิติกานต์ พัฒนมาศ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวสถิรกาญจน์ วัชรคุปต์

ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000