จัดบูธนิทรรศการผลงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health For Wealth) เขตสุขภาพที่ 10

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health For Wealth) เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งได้นำเส้นทางฯที่ภาคีเครือข่ายแต่ละจังหวัดได้จัดทำ มาปรับและประกอบเป็นเส้นทางของเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยร้านนวดที่สมัครนวดไทยพรีเมี่ยม เพื่อมานวดสาธิต ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานคณะตรวจเยี่ยมบูธฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *