สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

"

img circle

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบจงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้

กรมสนับสนุนบริกายสุขภาพ Department of Health Service Support ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้าพเจ้า นายอัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร ในฐานะผู้อำนวยการสูงสุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อน นำบุคลากรสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลัก “คุณธรรมนำพัฒนา” ภายใต้คุณธรรม เป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ดังนี้
ปัญหาที่อยากแก้
๑. การทำงานเป็นทีม มีความรักความผูกพันองค์กร
๒. สร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นองค์กรน่าอยู่ น่าทำงาน
๓. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในองค์กร
ความดีที่อยากทำ
๑. มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การมีจิตอาสา เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และบำเพ็ญประโยชน์
๓. มีความพอเพียง ใช้ทรัพยากรของราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า
โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ การแพทย์ครบวงจร “เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” ต่อไป

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000