วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายการุญ สุขสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเขตระเบียงเศษรฐกิจเวลเนสอันดามัน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงศ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เพื่อพัฒนานโยบาย Andaman Wellness Corridor และดําเนินการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทยนําสู่เมืองหลวงสุขภาพโลก ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์