ประชุมหารือแนวทางยกระดับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ได้จัดประชุมหารือแนวทางยกระดับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 – 2569) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 โดยมีนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน ผู้แทนกองสถานพยาบาลและการประโรคศิลปะ ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ผู้แทนกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร เข้าร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ #สสพ #MedHub

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x