การประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย และพิธีเปิดการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมออร์คิด แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย และพิธีเปิดการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo 2025 Osaka Kansai พร้อมด้วย นายสุรชาติ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น Mr. ICHINOKI Manatsu Deputy Secretary General of Japan Association for the 2025 World Exposition นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกิจการร่วมค้าอาร์เอ็มเอหนึ่งร้อยสิบ จำกัด Hankyu Construction Management, Inc TOKUOKA SEKKEI CO.,LTD และ บริษัท ATP