การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น การขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 – 13.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำโดย นางนภัสชล ทองสมจิตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และคณะ ได้เข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีนายแพทย์อัครพล คุรุศาสตราผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ