ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นต่อ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)(พ.ศ. 2568-2577)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร