การเยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (Eastern Science Park) และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร