ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2568-2577)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร