สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ความเป็นมา

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ความเป็นมาของนโยบาย Medical Hub

คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการ
  1. ข้อมูลทั่วไป
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP) 1.1 ความเป็นมา

จากการจัดตั้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และมีการทบทวน บทบาทภารกิจ ปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดส่วนราชการภายในและการจัดอัตรากำลังตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 โดยอยู่ภายใต้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยตั้งเป็นหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขึ้นเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื่องจากในช่วงแรกของการจัดตั้งกองบทบาทและผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ แต่จากระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในได้ส่งผลทำให้บทบาทภารกิจของกองสุขภาพระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปทั้งจากการได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มขึ้น การเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจสุขภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) และจากการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานกักกันตัวตามที่รัฐกำหนด สถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ และสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างให้มีความเหมาะสมต่อไป

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เพื่อรับผิดชอบภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical hub) ในฐานะเป็นเลขานุการ และองค์ประกอบคณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งภายใต้คณะกรรมการอำนวยการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อยอีกจำนวน 4 คณะ ตาม 4 ผลผลิตหลักของแผนยุทธศาสตร์ Medical Hub ได้แก่ คณะอนุกรรมการ Wellness Hub/ คณะอนุกรรมการ Medical Service Hub/ คณะอนุกรรมการ Academic Hub และ คณะอนุกรรมการ Product Hub เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม/โครงการสำคัญเร่งด่วน (Quick Win) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)ซึ่งทุกคณะอนุกรรมการฯ มีสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี (กระทรวงสาธารณสุข)โดยเห็นชอบในองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical hub) (ฉบับปรับปรุง) โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และสร้างกลไกและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000