สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Law Vocabulary

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

เอกสารอื่นๆ / คู่มือกฎหมาย

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

รายละเอียดประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
กำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และกิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือ เพื่อเสริมความงาม พ.ศ. 2561 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สถานประกอบการต้องมีผู้ดำเนินการ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2559 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. ๓/๒๕๕๒ เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ระกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการสถาน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
การกำหนดค่าธรรมเนียม สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดทำแนวนโยบาย (Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 13/2559 เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ประกาศกระทรวง การอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000