สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja zh-CN ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กลุ่มส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ

………………………………………..

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกิตติยา ศรีสุข

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาด และความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ

0 2193 7059 ต่อ 18420

intermarket.hss@gmail.com

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ

รองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาด และความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวธัญวรัตม์ กาหลง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวอาทิตยา ทับทองดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวศลิษา มหาชน

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวสมกมล เกรัมย์

นักวิเทศสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นายอนุรักษ์ แหวนสุข

ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ (สุวรรณภูมิ)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์ชูศักดิ์

ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000