สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร

(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

1. สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๐ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
๐ เบอร์โทร 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404
๐ Email: Sarabanihd@hss.mail.go.th
๐ เว็บไซต์ : https://thaimedhub.hss.moph.go.th/

2.สนามบินสุวรรณภูมิ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Information Center)
๐ บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
๐ เว็บไซต์ : https://thaimedhub.hss.moph.go.th/

3.สนามบินดอนเมือง

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Information Center)
๐ บริเวณพื้นที่หมายเลข 01-01-01411-01-8000 บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 222 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
๐ เว็บไซต์ : https://thaimedhub.hss.moph.go.th/
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เบอร์โทรศัพท์

โทร. 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

อีเมล์

Sarabanihd@hss.mail.go.th

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ที่อยู่

ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ๐ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000