สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

โครงสร้างผังผู้บริหาร สสพ.

………………………………………..

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นพ. อัครพล คุรุศาสตรา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

02 193 7000 ต่อ 18400

akraponmuk@gmail.com

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

02 193 7014 ต่อ 18400
02 193 7000 ต่อ 18400

kanyarat.k@hss.mail.go.th

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกรวรรณ โสภี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

02 193 7013
02 193 7000 ต่อ 18401

kon_20091@hotmail.com

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวศิรินภา สระทองหน

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและสารสนเทศ

02 193 7013
02 193 7000 ต่อ 18421

sirinapha.ihd@gmail.com

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกิตติยา ศรีสุข

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ

02 193 7059
02 193 7000 ต่อ 18420

kittiya.hss@gmail.com

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000