สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ความเป็นมา

นโยบาย Medical Hub
img circle
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ความเป็นมาของ นโยบาย Medical Hub

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยให้กระทรวงสาธารณสุขปรับระยะเวลาของยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้อง กับระยะเวลาของยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ส่วนงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณและให้ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical.Hub).โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการร่วม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวน 32 ราย มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ มอบหมาย สั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ฯ สร้างกลไกและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ฯ ติดตาม ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม

ต่อมาวันที่ 29 กันยายน 2560 คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จำนวน 4 คณะ ได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(2) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการรักษาพยาบาล (Medical Service Hub)
(3) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ (Academic Hub)
(4) คณะอนุกรรมการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)
และวันที่ 17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub)

และวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอเพิ่มเติมองค์ประกอบและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ตามที่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ 1) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2) อธิบดี กรมอนามัย 3) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเปลี่ยนชื่อกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากเดิม ประธานสมาพันธ์สปาไทย เป็น ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย เนื่องจากหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อของหน่วยงาน โดยมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับคำสั่งเดิม โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรองประธานกรรมการร่วม อธิบดีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวน 28 ราย มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ มอบหมาย สั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ สร้างกลไกและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ฯ ติดตาม ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7059

Sarabanihd@hss.mail.com

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000