สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja zh-CN ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

………………………………………..

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกรวรรณ โสภี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

0 2193 7013 ต่อ 18401

Sarabanihd@hss.mail.go.th

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวจิรายุ หุนสุวงค์

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นายพชร มณีโชติ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นายทัตเทพ เมืองวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวศิรินทรา ดวงมีโสม

ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นายธิพลฐจวัส ขำศรีวงศ์

ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวชมนภัส มีชัยสกุล

ปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000