สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ข้อมูลเชิงสถิติ

เกี่ยวกับ Medical Hub

img circle
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ผลการสำรวจรายรับค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยต่างชาติปี 2565

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สถิติความสำเร็จของการเข้าใช้ประโยชน์จากศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สถิติรายได้จากระบบบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สถิติความก้าวหน้าการบริหารจัดการของไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านระบบบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สถิติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สถิติอื่นๆ

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000